Услугите, които предлагаме включват извършване на анализи, разработване, внедряване и поддръжка при клиента на проекти и системи, конкретни услуги в следните области:

 • Системи за управление на човешките ресурси
  • планиране на човешките ресурси
  • анализ и проектиране на длъжностите
  • подбор, назначаване и освобождаване на персонал
  • мотивационни схеми, включително програми за задържане на персонала
  • оценяване на трудовото изпълнение
  • обучение
  • кариерно развитие и планиране на приемствеността
  • взаимоотношения между ръководство и персонал
  • здраве и безопасност при работа
  • функционалност на информационни системи за управление на човешките ресурси

 • Набиране и подбор на персонал
  • набиране подбор на кандидати за длъжност/и по заявка на клиента
  • база данни с потенциални кандидати

 • Системи за управление на възнагражденията
  • системи за оценяване на длъжностите и разпределянето им по нива
  • скали (диапазони) на основните заплати по нива
  • определяне на индивидуални основни заплати
  • бонусни схеми
  • планиране (бюджетиране) на разходите за заплати

 • Одит на човешките ресурси
  • вътрешен
  • външен

 • Маркетингови, продажбени и комуникационни стратегии
  • Маркетингови стратегии
  • Промоции
  • Стратегии и тактики за продажби
  • Обучения, семинари

 • Одит на проекти, реализиране по български и европейски програми
  • вътрешен
  • външен

 • Социално осигуряване
  • държавно обществено осигуряване
  • допълнително пенсионно осигуряване (задължително и доброволно)
  • здравно осигуряване (задължително и доброволно)
  • социална политика, включително изследвания на бедността и жизнения стандарт, социално включване и политика по доходите
  • демографска политика

 • Организационно развитие
  • стратегии за развитие
  • управление на изпълнението
  • оценяване на ефективността и ефикасността
  • реинженеринг на бизнес процесите
  • организационно проектиране – структури, функционални характеристики, длъжности и длъжностни характеристики